Samstag, 7. Juli 2012

Những hình ảnh chiến tranh Việt - Pháp / giai đoạn 1945 - 1954 / phía Việt Minh

.
vệ quốc đoàn thành Hà Nội năm 1946 Tướng Giáp trong chiến dịch biên giới năm 1950
.
Hình ảnh
Đồng bào ở Điện Biên Phủ -  Tây Bắc tiếp tục tản cư.

.


Phía bên Pháp xem ở đây 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen